САГААЛГАН

 

САГААЛГАН

Бурхандаа бадаруулhан зулатнай, наhыетнай нэмэжэ байг

Бурхандаа утаhан  санзайтнай, сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,

Бурхандаа табиhан далгатнай баян хэшэгтай боложо байг,

Бурхандаа ургэhэн сайтнай haнahан хэрэгыетнай бутээжэ байг!

БОЛТОГОЙ!

Сагаан hараар, сагаалганаар!

Дни поклонения Пандито Хамбо Ламе ДашиДоржо Итигэлову

15 февраля, 26 марта, 29 апреля, 29 мая, 16 июля,

13 сентября, 31 октября, 2 декабря, 4 февраля 2019 г.